Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,
Chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie z niektórych funkcjonalności strony www.gufik.pl (zwanej dalej „Serwisem”) wymaga przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, w przypadku korzystania przez Ciebie z określonych usług dostępnych w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Serwisu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją.

Administrator.

 • Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Serwisie jest Mariola Kiwak prowadząca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą GOLDBERRY MARIOLA KIWAK, adres: ul. Markowska 22 lok. 49, 03-742 Warszawa, NIP: 8212300627, REGON: 142452999 (zwana dalej „GOLDBERRY”).
 • Twoje dane osobowe zbierane są przez GOLDBERRY wyłącznie od Ciebie, w szczególności podczas rejestracji i użytkowania konta użytkownika, korzystania z usługi Newslettera, czy też korzystania z innych funkcjonalności Serwisu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies.
 • Jeżeli korzystasz z odpłatnych usług Serwisu, zapłaty dokonasz z wykorzystaniem płatności Dotpay, administratorem Twoich danych w zakresie procesu płatności będzie spółka Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez GOLDBERRY?

 • Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez GOLDBERRY uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • W celu dokonania rejestracji konta użytkownika niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz liczby posiadanych dzieci. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do określenia nazwy użytkownika oraz hasła. Po dokonaniu poprawnej rejestracji, użytkownik może uzupełnić podane uprzednio dane osobowe o wskazanie imienia i nazwiska.
 • W celu dokonania rejestracji konta użytkownika – przedsiębiorcy korzystającego z Serwisu w celu dodawania obiektów i ofert – użytkownik we wstępnej fazie rejestracji zobowiązany jest do określenia adresu e-mail, a w dalszej kolejności także imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby dokonującej rezerwacji, numeru telefonu, nazwy firmy, adresu, NIP.
 • W każdym przypadku korzystanie z usługi Newslettera wymaga określenia adresu e-mail, na który Newsletter będzie kierowany
 • W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Serwisu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

 • W przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
 • Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta GOLDBERRY może jednak przetwarzać część danych osobowych użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
 • Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

GOLDBERRY zbiera dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności aby:

 • optymalizować proces podejmowanych przez użytkowników aktywności,
 • budować ofertę Serwisu dopasowaną do potrzeb użytkowników,
 • informować użytkowników o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz obniżkach cenowych w ofercie,
 • dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych (GOLDBERRY) może przekazać dane osobowe  podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do: 

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy GOLDBERRY posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy; 
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 
 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez GOLDBERRY?

 • Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
 • Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Serwisu i usług realizowanych przez GOLDBERRY, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny GOLDBERRY jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych może odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
 • Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika.

 • W każdej chwili użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez GOLDBERRY procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
 • Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Newsletter Gufik

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać nowości.
Wysyłając formularz, akceptujesz politykę prywatności.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności

Zrozumiałem