Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
Twoje Najlepsze Wakacje z Dzieckiem
Osoby aktualnie przeglądające serwis: 144

do -50%

Wyszukaj miejsce

Udogodnienia dla dzieci

Udogodnienia wspólne dla małych i dużych:

Udogodnienia dla dzieci 0-3 lat:

pokój:

restauracja / kuchnia w pokojach / stołowka:

łazienka:

hotel / obiekt / osrodek:

Udogodnienia dla dzieci powyżej 3 lat:

Udogodnienia dla dorosłych

Wyposażenie obiektu:

dla ciała:

rozrywka i sport:

gastonomia:

ogólne:

Wyposażenie pokoi:

W pobliżu:

wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

 

R E G U L A M I N
§ 1 Postanowienia ogólne

·         Właścicielem Serwisu www.gufik.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) jest Usługodawca.

·         Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

·         Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik Serwisu.

·         Korzystanie z Usług oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika Internetu postanowień niniejszego Regulaminu i oznacza rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

·         Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

·         Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Serwisu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy.

·         W ramach Serwisu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

·         Usługi udostępnianie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu, są bezpłatne.

·         Usługodawca nie jest stroną pomiędzy Użytkownikiem, a Ośrodkiem Wypoczynkowym w zakresie świadczonych Usług przez Ośrodki Wypoczynkowe, nie pobiera żadnych prowizji, opłat oraz nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikiem, a Ośrodkiem Wypoczynkowym. Usługodawca zapewnia jedynie techniczne możliwość i środki do prezentowania informacji o Ośrodku Wypoczynkowym.

·         Usługodawca nie dokonuje rezerwacji w imieniu Użytkownika. Usługodawca zapewnia jedynie techniczne możliwości i środki mające na celu przekazanie do Ośrodka Wypoczynkowego zapytania o dostępność miejsca w określonym przez Użytkownika terminie. Powyższe zapytanie nie jest wiążące dla Użytkownika.

·         W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z funkcji „Kup on-line”, Serwis dokona automatycznego przekierowania Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową funkcjonującą pod adresem www.hotele.pl, przekazując jedynie informacje o wybranym przez Użytkownika Ośrodku Wypoczynkowym. Na stronie internetowej www.hotele.pl Użytkownik może dokonać faktycznej rezerwacji na warunkach określonych w regulaminie strony www.hotele.pl, z którym Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji powinien się zapoznać.

·         Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 2 Definicje

·         Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę Goldberry Mariola Kiwak z siedzibą w Warszawie (03-147), przy ul. Sprawnej 21B, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

·         Hasło – oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji na Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika na Serwisie;

·         Konto – oznacza indywidualny panel Użytkownika, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej.

·         Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika. Login jest jednocześnie adresem e-mail Użytkownika.

·         Ośrodek Wypoczynkowy – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która prezentuje informacje na Stronie Internetowej;

·         Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

·         Serwis – oznacza Serwis, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na Stronie Internetowej;

·         Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzona jest Serwis, udostępniona w domenie gufik.pl;

·         System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

·         Usługa – oznacza możliwość:

1.     subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

2.     założenia Konta Użytkownika;

3.     zamieszczenia opinii;

4.     wysłania opinii i sugestii dotyczącej Serwisu;

5.     wysłania zapytania o dostępność miejsca do Ośrodka Wczasowego, w szczególności zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 10;

6.     dokonania sprawdzenia dostępności on-line, w szczególności zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 11;

·         Usługodawca - oznacza firmę Goldberry Mariola Kiwak z siedzibą w Warszawie (03-147), przy ul. Sprawnej 21B, wpisaną do Ewidencji Gospodarczej pod numerem 511408, NIP 8212300627, Regon 142452999, będącą właścicielem praw do Serwisu, uprawnionego do dysponowania jego zasobami;

·         Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, korzystającą z Usług, które są niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

·         Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;

§ 3 Wymagania techniczne

·         W celu korzystania z Serwisu przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

·         W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

·         W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka, której używa Użytkownik, na to pozwala.

·         Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

·         Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem Internetowym, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.

·         Usługodawca nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem Hasła Użytkownika.

·         Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

·         Treść zawieranych umów między Usługodawcą, a Użytkownikami utrwalana jest i udostępniana Użytkownikom w wersji elektronicznej.

§ 4 Rejestracja

·         Użytkownik może założyć indywidualne Konto w Serwisie.

·         Zakładając Konto, Użytkownik wypełnia dedykowany do tego celu formularz na Serwisie lub może skorzystać z opcji „Zaloguj przez Facebook”, podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

·         Po wpisaniu danych rejestracyjnych Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

·         Wybierając opcję „Zaloguj przez Facebook” użytkownik zostanie przekierowany na stronę facebook.com, gdzie przez dedykowany formularz dokonuje logowania na swoje konto na facebook.com. Logowanie powoduje utworzenie Konta w Serwisie o identycznych parametrach jak na serwisie facebook.com, a w szczególności adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, wiek Użytkownika.

·         Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

·         Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie Rejestracji adres e-mail informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika oraz obsługą Usług.

·         Rejestracja Konta potwierdzana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

·         Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę.

·         Wypełniając dedykowany formularz rejestracyjny lub podczas zakładania Konta Użytkownika, Użytkownik może dokonać subskrypcji biuletynu, podając adres e-mail, na jakich chce otrzymywać informacje biuletynu.

·         W celu zmiany danych podanych podczas subskrypcji biuletynu, Użytkownik powinien dokonać rezygnacji z usługi biuletynu, a następnie dokonać ponownej rejestracji ze zmienionymi danymi lub skontaktować się z Usługodawcą, w szczególności wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@gufik.pl.

·         Użytkownik może dokonać rezygnacji z usługi biuletynu poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej, przesyłanego w każdym biuletynie lub poprzez kontakt z Usługodawcą, w szczególności wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@gufik.pl.

·         Użytkownik w celu dokonania zmiany podanych przez siebie danych podczas rejestracji powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając informacje na adres biuro@gufik.pl.

·         Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Odstąpienie od umowy

·         Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługodawca i Konsument zgodnie postanawiają, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że Konsumentowi, ze względu na okoliczność, iż świadczenie Usługi rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia Umowy, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

§ 6 Reklamacje

·         Użytkownik ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Usługodawcę.

·         Użytkownik dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: biuro@gufik.pl

·         Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

·         Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

·         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.     szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

2.     za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Hasła przez Użytkownika;

3.     szkody będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;

·         Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika

·         Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

·         Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności konkurencyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

·         W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Użytkownik jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

·         Użytkownik jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła Konta Użytkownika.

§ 9 Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach Serwisu

·         Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

·         Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

·         Użytkownik oświadcza, że:

1.     jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści;

2.     umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz Treści, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

3.     wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

4.     wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

·         Użytkownik nie jest uprawniony do:

1.     zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

2.     zamieszczania treści o charakterze ogłoszeń lub anonsów towarzyskich, a także jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym;

3.     zamieszczania w ramach Serwisu treści o charakterze pracy przez Internet;

4.     zamieszczania Treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;

5.     zamieszczania treści, a w szczególności ogłoszeń usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa.

·         Użytkownik ponosi odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

·         W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:

1.     zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

2.     naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

3.     posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

4.     pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

5.     naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).

·         Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

·         Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści.

·         W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

·         W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

§ 10 Polityka prywatności, dane osobowe

·         Zamieszczenie danych osobowych w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

·         Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik, wypełniając dedykowany formularz, wysyła poprzez Serwis zapytanie o dostępność miejsca do Ośrodka Wypoczynkowego. Dane osobowe podane w formularzu zapytania są przekazywane do Ośrodka Wypoczynkowego. Dane te będą wykorzystane jednorazowo przez Ośrodek Wypoczynkowy, jedynie w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika o dostępność miejsca w Ośrodku Wypoczynkowym.

·         Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Użytkownika zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

·         Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

·         Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11 Prawa autorskie

·         Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych informacji zawartych na stronach Serwisu niebędących Treściami.

·         Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Usługodawcą i tylko na własny użytek Użytkownika. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się w Serwisie jest zabronione.

·         W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Użytkownikowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

§ 12 Rozwiązanie umowy

·         Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.

·         Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

·         Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.

·         Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

·         Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 13 Postanowienia końcowe

·         Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

·         O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników Serwisu, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Korzystanie z Usług Serwisu po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami § 12.

·         Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

·         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

·         Umowy mogą być zawierane w języku polskim.

·         Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami Umów.

·         Ewentualne spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

·         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2012 roku.